Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

type  Pendant