Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  06 x 04 mm