Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  07 x 06 mm