Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  09.5 x 8 mm