Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  10 x 5 mm