Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  13 x 6.5 mm