Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  30x22mm