Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  6 x 4 mm