Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  8 x 4 mm