Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  pp13 (1.90-2.00 mm)