Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  pp18 (2.40-2.50 mm) type  Pointed Back