Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  pp21 (2.70-2.80 mm)