Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  pp24 (3.00-3.20 mm)