Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  pp31 (3.80-4.00 mm)