Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  pp32 (4.00-4.10 mm)