Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  ss06 (1.90-2.10 mm)