Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  ss08 (2.30-2.50 mm)