Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  ss20 (4.60-4.80 mm) type  Foiled