Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  ss24 (5.27-5.44 mm)