Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  ss29 (6.14-6.32 mm)