Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  ss30 (6.32-6.50 mm)