Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

shape  Pear size  18 x 13 mm