Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  ss16 (3.80-4.00 mm) Article Number  2088