Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  18 x 13 mm Article Number  4160