Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  3 mm Article Number  5328