Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  6MM Article Number  5328