Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

size  11 x 5.5 mm Article Number  6010