Swarovski 5534 Column Bead (one hole)

Swarovski 5534 Column Bead has it's one hole through the center.