Swarovski 2714 Hot Fix Fan Rhinestone

Swarovski 2714 Hot Fix Fan Rhinestone